Πολιτική Ποιότητας

Η GHPservice Χ. Δ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε. δηλώνει ότι έχει καθορίσει διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015 και Υγιεινής και Ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001:2018, το οποίο και αποδεικνύει με την έκδοση και έγκριση των διεργασιών του εγχειριδίου.

Η εταιρία έχει θέσει στόχους ποιότητας σε διάφορα επίπεδα.

Οι βασικοί στόχοι που σχετίζονται με την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ και την συνεχή βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος είναι:

Η συνεχής παρακολούθηση του συστήματος μέσω εντύπων και εσωτερικών επιθεωρήσεων για τον εντοπισμό δυσλειτουργιών ή μη συμμορφώσεων.

Η ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της, η άμεση και συνεχής επικοινωνία με τους πελάτες, η μέτρηση του βαθμού ικανοποίησής τους και η έγκαιρη και αποτελεσματική αντίδραση στα παράπονα που ενδεχομένως θα προκύψουν και πάντα εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου.

Η δυνατότητα άμεσων επεμβάσεων για διορθώσεις ή βελτιώσεις σε περιπτώσεις λαθών.

Ο εντοπισμός των κρισίμων σημείων ελέγχου στο σύστημα για την πρόληψη λαθών.

Οι στόχοι ποιότητας που σχετίζονται με το παρεχόμενη υπηρεσία είναι:

Στη παρoχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών.

Στην παράδοση των παραγγελιών στον επιθυμητό χρόνο και με πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών της.

Η συνεχής προσπάθεια για βελτίωση των μεθόδων αξιολόγησης και ελέγχων ποιότητας των υπηρεσιών, των πρώτων υλών και του σωστού προγραμματισμού.

Στην πλήρη κάλυψη όλων των απαιτήσεων του προτύπου ΙSO 9001:2015

Στην ανάπτυξη συνθηκών αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους προμηθευτές / υπεργολάβους

Στη διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων του κλάδου της και συμμετοχή της σε αυτές

Στην αποτελεσματική αντιμετώπιση και ικανοποίηση των υφιστάμενων και προβλε-πόμενων αναγκών εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης των εργαζομένων στην εταιρεία

Η αγορά εξοπλισμού ελέγχου νέας τεχνολογίας, προκειμένου να γίνεται συστηματικότερος έλεγχος ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον πελάτη

Στη διάθεση των απαραίτητων πόρων για τη διατήρηση και βελτίωση της αποτελεσμα-τικότητας του Συστήματος Ποιότητας της εταιρείας.

Ανάλογοι είναι και οι βασικοί στόχοι που σχετίζονται με την ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ και την ΥΓΙΕΙΝΗ και ΑΣΦΑΛΕΙΑ της GHPservice Χ. Δ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε.

Αυτoί είναι:

H συστηματική προσέγγιση στο χειρισμό των θεμάτων υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος, που διασφαλίζεται από την συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία και την συνεχή επίτευξη βελτίωσης της απόδοσης.

Η εταιρία αναπτύσσει υπηρεσίες με τρόπο που να είναι σύμφωνος με τα παραπάνω και καθορίζει στόχους για βελτίωση, οι οποίοι αξιολογούνται και γνωστοποιείτε η απόδοσή τους.

Η GHPservice Χ. Δ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε. δεσμεύεται για την συνεχή εφαρμογή μεθόδων ανακύκλωσης όπου είναι εφικτό καθώς και για την διαρκή πρόληψη της ρύπανσης. Επίσης καλλιεργεί μια νοοτροπία στα πλαίσια της οποίας το προσωπικό της εταιρίας θα ενστερνίζεται αυτή την δέσμευση.

Εφαρμόζει ένα σύστημα πληροφόρησης που, σε συνδυασμό με τις συχνές ανασκοπήσεις, τις εσωτερικές επιθεωρήσεις και την εκπαίδευση, διασφαλίζουν τη σωστή εφαρμογή και την τεκμηριωμένη τήρηση των διαδικασιών που έχουν καθοριστεί τόσο για το σύστημα υγιεινής και ασφάλειας, όσο και για την περιβαλλοντική πολιτική.

Πιστεύοντας ότι όλα τα παραπάνω εξαρτώνται και από το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας, η διοίκηση κάνει κατανοητή την πολιτική της σε όλο το προσωπικό της, μέσω των ενημερωτικών προγραμμάτων πληροφόρησης και των οδηγιών εργασίας.

Το εργαλείο μέσω του οποίου η εταιρεία υλοποιεί, ελέγχει και αναπροσαρμόζει, όποτε απαιτείται, την Πολιτική της για την Ποιότητα είναι το Σύστημα Ποιότητας που έχει αναπτύξει και εφαρμόζει.

Η εγκυρότητα και αναγνώριση του Συστήματος Ποιότητας επιτυγχάνεται μέσω της πιστοποίησής του από ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018.

Για την υλοποίηση της Πολιτικής για την Ποιότητα η GHPservice Χ. Δ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε. θεωρεί απαραίτητη την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στην τήρηση, ανάπτυξη και τεκμηρίωση όλων των διαδικασιών που προβλέπει το Σύστημα Ποιότητας. Όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρεία συμβάλλουν στην ουσιαστική εφαρμογή του συστήματος ποιότητας αλλά και στη βελτίωσή του.

Η πολιτική για την ποιότητα κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό.